Litteraturliste

Her finner du litteratur som omhandler demens beregnet til helsepersonell og studenter. Du finner også litteratur som spesielt er beregnet til pårørende. Alle bøkene er anbefalt av NKS Kløveråsen as.

05.11.201815:21 Viktor Håkonsen
LÆREBØKER:

ALDRING OG HJERNESYKDOMMER - Dette er en lærebok for helsepersonell og studenter med interesse for geriatri, alderspsykiatri og nevrologi.Knut Engedal og Torgeir Bruun Wyller, Akribe, 2003

LÆREBOK demens- fakta og utfordringer - Knut Engedal og Per Kristian Haugen. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2004

PERSONER MED DEMENS - Møte og samlinger. Boka legger vekt på en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens, enten den det gjelder er yngre,eldre eller har en utviklingshemning. Anne Mari Mork Rokstad, Kari Lislerud Smestad - Akribe forlag 2008

LÆREBOK: - Alderspsykiatri i praksis. Boka gir en oversikt over de viktigste lidelsene i alderdommen, klassifikasjon, diagnostikk og utredning. Knut Engedal. Forlaget Aldring og Helse, 2008.

DEMENSBOKA - Lærebok for pleie og omsorgspersonell. Vigdis Drivdal Berntsen. Aldring og Helse, 2008


TEMABØKER:

YNGRE PERSONER MED DEMENS - Demens rammer ikke bare eldre mennesker, men også personer under 65 år. Enkelte former for demens forekommer helt ned til 30 årsalder. Per Kristian Haugen - Nasjonalt kompetansesenter for demens, 2002

DEMENS OG AKTIVITETER - i et livshistorisk perspektiv. Menneske med demenssykdom har, som alle andre, behov for å oppleve og bruke seg selv. Mette Søndergaard. Systime Academic, 2004

DET GÅR AN! - Muligheter i miljøterapi. Boken vil gi innsikt og idèer til en bred og tverrfaglig gruppe fagfolk i demensomsorgen, studenter og andre som ønsker å få et tydligere bilde av miljøbehandling for personer med demens. Ragnhild M. Eidem Krüger - Birger Lillesveen - Marit Nåvik - Anne Marie Rokstad - Kjersti Wogn-Henriksen - Allan Øvereng.

FRA SANSING TIL HANDLING - Boka omhandler handlingssvikt hos personer med demens. Astrid E. Andersen og Torhild Holthe. Forlaget Aldring og helse, 2005.

BOLIGguiden - Boenheter for personer med demens. Planlegging og fysisk utforming. Denne boka tar sikte på å gi gode råd i planleggingen av botilbud for personer med demens. Astrid E. Andersen - Thorild Holthe, Aldring og helse, 2007

SANSEHAGER for personer med demens - utforming og bruk. "Sansehager - utenomhusanlegg som del av boligen for personer med demens". Prosjektet ble gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for demens i samarbeid med Husbanken og Hageselskapet. Vigdis Drivdal Berentsen - Ellen-Elisabeth Grefsrød - Arnfinn Eek, Aldring og helse, 2007

IKKE ALLE VIL SPILLE BINGO - Om teori og praksis i demensomsorgen på sykehjem, Rita Jakobsen, Fagbokforlaget, 2000

HJEMME BRA, MEN BORTE BESTE - En veileder i planlegging av boenheter for personer med demens. Svanhild Rasmussen, Bodil S. Olsen, Aud-Karin Haubakk. Kløveråsen utredn. og komp.senter, 2004.+

KOMMUNISKASJON PÅ KOLLISJONSKURS - Når adferd blir vanskelig å mestre. Anne Marie Mork Rokstad. Forlaget Aldring og helse, 2005.

TEKNOLOGI, ETIKK OG DEMENS - En veiviser for bruk av teknologi for bruk i demensomsorgen. Sidsel Bjørneby, Påivi Topo, Torhild Holthe. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2001.

TOLERANSE OG FERDIGHET - Etablering og drift av en forsterket skjermet enhet for personer med demens. Katrine Selnes. Infobanken, 2003.

DEMENS - Demens en håndbok for pårørende. Nasjonalforeningen for folkehelsen.

FLYTTING TIL INSTITUSJON - Demens i parforhold. Reidun Ingebrigtsen. Aldring og helse, 2006

TIL DEKKET BORD - Mat og måltider i behandling og utredning av personer med demens. Grethe Berg. Aldring og Helse, 2002.


BØKER SKREVET AV PERSONER MED DEMENS:

KAREN - EN HISTORIE OM ALZHEIMER - Historien om legen Karen Sofie Mørstad og hennes kamp mot sykdommen Alzheimer fortalt av journalist Helje Solberg. Helje Solberg. Forlaget Forum, 1996.


BØKER SKREVET AV PÅRØRENDE:

HUN PASSER IKKE HER - Denne brannfakkelsen av en bok er historien om en kvinne med Alzheimer, skrevet av en datter som ikke kunne tåle å se det lille moren har igjen, og som hun bruker alle krefter på å holde fast ved, brutalt brytes ned av psykofarmaka. Den er aktuell for fagfolk, pårørende og alle andre som blir eldre. Astrid Bergesen. Kommuneforlaget, 1997

EIRIN OG ANDERS - Om samliv og Alzheimers sykdom. Marit Nordby. Inforbanken, 1997.

ANDERS PÅ SYKEHJEMMET - Beskriver møtet med helsevesenet. Marit Nordby. Infobanken, 1998.

ÅRET MED TUSEN DAGER - Berit og Richardt møtes i voksen alder. Etter bare et par dager rammes Richardt av det som viser seg å være Alzheimers sykdom. Etter hvert blir han så pleietrengende at han ikke kan bo hjemme. 55 år gammel dør han på sykehjem. Berit Degnæs. Gyldendal, 2003.

MED FELLES HUKOMMELSE - Ingrid Alver opplever at mannen får Alzheimers sykdom. Hun tar leseren med i begynnerfasen av en demenssykdom. Beskriver også den videre utviklingen når mannen blir institusjonsbeboer på skjermet enhet. Ingrid Alver. Nasjonalt komp.senter for aldersdemens, 2002.

SKYND DEG Å ELSKE - Om å holde sammen når dagene mørkner. Laila Lanes, Henry T. Olsen. Kagge forlag, 2009.

MELDINGER:

MESTRING, MULIGHETER OG MENING - omsorgsplan 2015. Framtidas omsorgsutfordringer - st.meld.nr25 (2005-2006). Den kongelige helse og omsorgsdepatement, 2007

DEMENSPLAN 2015 - "Den gode dagen" - delplan til omsorgsplan 2015. Helse- og omsorgsdepartementet, 2007

BØKER FOR BARN OG UNGDOM:

VILJA, MORMOR OG TRYLLESTEINEN - Det er mormor som har lært Vilja om skuespill og bønn. Men nå er mormor blitt så glemsk. Likevel har hun og Vilja det flott sammen. Torhild Moen. Lunde,2009

HISTORIER OM DEMENS - Hva opplever børn, når voksne blir demente? Marianne Engel, Sten Kabel. Psykiatrifondens forlag, 2006. Dansk.

I DEMENSENS SKYGGE - Unge forteller om livet med demente forelder. Sten Kabel. Janssen Cilag. Dansk.
RAPPORT:

GLEMSK MEN IKKE GLEMT - Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens. Sosial og helsedirektoratet.

FILMER:

SJØHESTENS HEMMELIGE LIV - En dokumentarfilm om Alzheimers sykdom. Børge Erikson, 2002.
MITT LIV MED DEMENS - Hvordan leve godt og takle hverdagen med demens? Nasjonalforeningen for folkehelsen, 2004.

PÅ VEI BORT - En film om pårørende til personer med demens. Nasjonalforeningen for folkehelsen, 2002.

EN SÅNG OM MARTIN - En kvinne opplever at hennes mann får Alzheimers sykdom. Bille August. Egmont Film, 2000.

BEVEGELSE FRA HJERTET - Et prosjekt om bevegelsesveiledning i demensomsorgen. Silje Høgaas, Julie Elisabeth Skjønberg. Helse og rehabilitering Kirkens bymisjon Oslo

MINNER - Minne er en poetisk dokumentar om ekteparet Brit og Nils Kristian Solsrud. De gledet seg til pensjonisttilværelsen sammen, men livet tok en brå vending da Brit fikk diagnosen Alzheimer sykdom. Aldring og Helse, 2009.

Bøkene fra Nasjonalt Kompetansesenter, Infobanken og Aldring og helse kan bestilles fra
forlaget Aldring og helse
Postboks 2136
3103 Tønsberg
Tlf: 33 34 19 50 Fax: 33 33 21 53
E-mail: post@aldringoghelse.no